PROGRAMM

11:00
Vabade Kunstide teaduskonna tutvustus, kõnelevad dekaan ja professorid (Kiriku plats 1, rm 202)

12:00
Graafika eriala tutvustus, prof U. Viik (Kiriku plats 1, rm 144)

12:00
Stsenograafia eriala tutvustus projektiruumis Jackpot, prof L. Blumenfeld ja dots I. Vares (Kiriku plats 1 keldris rm 018)

12:30
Installatsiooni ja skulptuuri eriala tutvustus, dots K.Kangro (Kiriku plats 1, rm 202)

13:00
Maali eriala tutvustus, prof J.Toomik (Kiriku plats 1, rm 217)

13:00–17.00
Fotograafia eriala tutvustus/loeng, prof M.Laimre, dots M.Monko, meister R.Võsa-Tangsoo (Kiriku plats 1, Fotograafia osknd.)

13:00–15:00
Stsenograafia tööruumide tutvustus. Töökoja juhataja R. Randma. (Gonsiori 9)

17:00
Joonistamise töötuba: "Figuraal A(BS)traktsioon", juhendavad Maiu Rõõmus ja Maria-Kristiina Ulas (Kiriku plats 1 hoones, ruum 208)

17:00
Vormituba, juhendavad installatsiooni ja skulptuuri eriala magistrandid

KUNST

Vabade kunstide teaduskonna siht on luua võimalikult ideaalne õpi- ja töökeskkond neile, kes soovivad saada kunstnikuks. Vabade kunstide teaduskonnal on Eesti visuaalkunstis kanda juhtiv roll, mis toob kaasa kohustuse olla ühiskonna suhtes avatud ja otsida kunstiõppes pidevalt uusi arenguteid. Seetõttu ootame nii oma üliõpilastelt kui õppejõududelt aktiivset osalemist ka akadeemiavälises kunsti- ja kultuurielus.

ANIMATSIOON

Narva mnt 27, (Balti Filmi- ja Meediakooli uus hoone), tel 556 11186, animation@artun.ee, www.animaster.ee

Bakalaureuseõppe jooksul antakse üliõpilastele ettevalmistus tööks animafilmi režissöörina või animastuudio loomingulise rühma liikmena, luuakse ettekujutus animafilmi olemusest ning animafilmi kui meediavormi rakendusvõimalustest; tegutsetakse praktilistes animafilmiga seotud valdkondades nagu stsenaristika, montaaž, helisalvestus, ekraanigraafika, illustratsioon, karikatuur. Magistriõppe kaheaastases õppeprogrammis põimuvad omavahel loengud, seminarid, intensiivmoo­ dulid ja projektid.

FOTOGRAAFIA

Kiriku plats 1, 10130 Tallinn, tel 626 7337, foto@artun.ee

Fotograafia bakalaureuseõppe raames pakutakse võimalust omandada fotograafiliste vahendite kasutamise oskus ning teadmised kaasaegse kunsti ja kunstimaailma toimemehhanismidest, mis ühiselt annavad piisava alusbaasi mitmekülgsete fotol baseeruvate loominguliste projektide elluviimiseks. Õppekava suunitlus on visuaalse kommuni­katsiooni ja kaameratööde analüüsile ning praktilistele rakendustele.

INSTALLATSIOON JA SKULPTUUR

Raja 11a, 12616 Tallinn, tel 672 6586, skulptuur@artun.ee

Arvestades ja austades eriala traditsioone, kuid aktsepteerides ka tänapäeva erinevaid vaimseid ja tehnoloogilisi suundumusi, on skulptuuri eriala eesmärgiks kompromissi leidmine ühelt poolt traditsioonilise vormi­ õpetuse ja teisalt tänase, loovisiksuse eruditsioonil baseeruva loomingu vahel. Esimest täidab eelkõige vormistuudio, teist erialane kompositsioon, mille käigus tutvutakse tänase skulptuuri kõige erinevamaid tahke käsitlevate nähtustega. Vaimse potentsiaali avamine ning täiustu­ mine eeldab tehnilise baasi ja oskuste mitmekülgset arendamist – sel eesmärgil korraldab skulptuuriosakond pidevalt rahvusvahelisi tehnoloogiaalaseid seminare, sümpoosione ja töötubasid.

JOONISTAMINE

Kiriku plats 1, 10130 Tallinn, tel 626 7332, joon@artun.ee

Joonistamise õppetooli ülesanne on pakkuda joonistamisalaseid teadmisi perspektiivist, anatoomiast ja professionaalset tuge erialaseks eneseväljendamiseks neljal õppesuunal: vabad kunstid, disain, arhitek­ tuur ja restaureerimine. Joonistamise õppekavad on kooskõlastatud vastava eriala vajadustega. Magistriõppe tasemel keskendub joonistamine loovale diskursusele, kus lähtutakse ideest, analüüsitakse erinevaid kontekste, õpitakse end positsioneerima kunstis/ kultuuris. Loengud, seminarid, stuudiotöö ja erialaprojektid toetavad süvaõppena magistrandi individuaalselt valitud teemaprojekti.

GRAAFIKA

Kiriku plats 1, 10130 Tallinn, tel 626 7314, graafika@artun.ee

Graafikaosakond peab oluliseks tutvustada nii traditsioonilisi estampgraafikatehnikaid – sügav­ ja kõrgtrükki ning litograafiat, kui ka digitaalsetele tehnoloogiatele rajatut, samuti kahe eelmainitu sünteesil põhinevat. Kehtib printsiip, et tehniline võttestik ilma kandva mõtteta ei moodusta täisväärtuslikku kunstiteost. Esmalt küsime "Milleks?" ja seejärel "Kuidas?". Õppekava paindlikkus peaks võimaldama üliõpilasel alates teisest õppeaastast määratleda oma suund ja huvidering kunstnikuna. Kui BA õpe keskendub graafika laiapõhjalise uurimise kõrval ka tehniliste oskuste õpetamisele, siis MA vabagraafika suunaline tegevus arvestab tudengite eripäraga ning keskendub eelkõige kunstiprojektide sisulisele küljele. Graafika magistratuuri raamatugraafika alane tegevus on seadnud raskuse illustratsiooniõppele, mida nähakse ühe olulise komponendina raamatukunstis.

MAAL

Kiriku plats 1, 10130 Tallinn, tel 626 7311, maal@artun.ee

Maalikunsti osakonna ülesanne on pakkuda kunstnikuks pürgijale professionaalset ja võimalikult mitmekülgset maalialast tuge. Seejuures püüame aga lähtuda põhimõttest, et eelkõige tuleb õppida kunstnikuks ja alles seejärel maalijaks. Esimesed kolm aastat ehk bakalaureuseõppe osa peaks andma ülevaate maalikunsti põhilistest tehnikatest ja meetoditest, ehk teisisõnu, mida ja kuidas maalida. Edasijõudnutele järgnev kaheaastane magistrantuur lähtub eelkõige ideest ehk sellest, miks midagi tehakse.

STSENOGRAAFIA

Gonsiori 9, II korrus, Tallinn 10145, e-post scenography@artun.ee, telefon 663 1671

Stsenograafia erialal valmistatakse ette kõrgharidusega teatri­ja filmikunstnikke. Osakonna õpetamismetoodika rõhuasetus on stsenograafia­alaste põhimõistete ja oskuste omandamisel, antakse algteadmisi filmi­ ja videokunstist. Eesmärgiks on kasvatada iseseisvalt mõtlevaid ja tegutsevaid kunst­ nik­lavastajaid. Programmis vaadeldakse lavastust kui tervikkogemust, mille loomisel omavad võrdväärset tähendust nii näitleja, lavastaja, kunstnik kui ka keskkond.

TEGEVUSKUNSTID

Kiriku plats 1, 10130 Tallinn, tel 626 7330, idk@artun.ee

lnterdistsiplinaarsete kunstide magistriõppe idee põhineb vajadusel täita Eesti kunstihariduses olev tühimik tänaseks juba traditsioonilisteks muutunud kunstiliikide – performance'i, installatsioonikunsti ja video – õpetamises. Õpe keskendub loovale sünteesile, mille eesmärgiks on ühendada antud kunstiliikide viljelemine ühtseks tervikuks, teadvustada sügavamaid seoseid erinevate kultuuride vahel ning tunnetada alglätteid, mille kaudu tõsta antud kunstiliikide professionaalset taset Eestis.

UUSMEEDIA

Kiriku plats 1, 10130 Tallinn, tel 626 7336, offline@online.ee

Uusmeedia osakonna eesmärk on interaktiivse meediaga seotud magistriõppe jätkamine ja arendamine. Osakonna tegevus on suunatud digitaalse ja tehnoloogilise kunsti õpetamisele, uurimisele ja propagee­ rimisele. Suhteliselt multidistsiplinaarset uut meediat defineeritakse siinse õppekava seisukohalt eelkõige meediakunsti ajaloo ja kunstiajaloo kontekstis. Õppejõududeks on nii rahvusvahelised kui ka eesti professionaalid. Interaktiivse multimeedia õppekava pakub palju võimalusi rahvusvahe­ liseks koostööks ja kogemuste vahetamiseks.

Vaata kaarti KUNST suuremalt