PROGRAMM

10:00–17:00
Tekstiilidisaini eriala tutvustav väljapanek (Estonia pst 7, rm 312)

10:00–18:00
Klaasikunsti eriala slaidiprogramm ja üliõpilaste tööde näitus (Estonia pst 7, rm 224)

10:30–11:00
Disainiteaduskonna tutvustus, dekaan L. Meister (Estonia pst 7, rm 245)

11:00–11:45
Graafilise disaini eriala tutustus, meister C.-R. Kagge (Estonia pst 7, rm 421)

11:00–11:30
Keraamika eriala lühitutvustus

12:00–12:45
Tootedisaini eriala näidistund, M. Rehepapp (Estonia pst 7, rm 419)

12:00 -13:00
Huvilistel võimalik proovida savitreimist (Estonia pst 7, II korruse koridor)

12:00–15:00
Trükituba tekstiilis, Estonia pst 7, rm 312. Kaasa võtta T-särk, kangaskott vm tekstiilese, millele saab trükkida kohapeal ettevalmistatud mustri!

13:00–15:00
Klaasimaali workshop, prof M. Saare (Estonia pst 7, rm 225)

13:00
Ehtekunsti eriala tutvustav loeng, prof T. Veenre (Estonia pst 7, rm 221)

13:00
Moedisaini osakonna tutvustus, Estonia pst 7, rm 304. Osakonnas on võimalik vaadata näitust, BA lõputööde portfooliosid ja videofilme.

14:00
Sepakunsti eriala tutvustav loeng, õp Rait Siska (Estonia pst 7, rm 221)

EKA EXPO Disainiteaduskonna koostööprojektidest ettevõttetega (Estonia pst 7, rm 265)

DISAIN

Disain on kõikjal meie ümber: alates pastapliiatsist ja kohvikruusist ning lõpetades keerukate, meie igapäevast elukvaliteeti parandavate süsteemidega. Disainiteaduskonnas on võimalik õppida, kuidasmuuta paremaks meid ümbritsevat materiaalset maailma ja luua uusi emotsionaalseid väärtusi.

Meil on võimalik omandada teadmisi laial skaalal paiknevatel erialadel, süveneda ühe valdkonna peensustesse või soovi korral tutvuda ka teiste erialadega. Tudeng omandab vajalikud teoreetilised algteadmised ja kunstilise väljendusoskuse tööde kavandamise ja praktilise teostamise kaudu.

EHTE- JA SEPAKUNST

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, tel 626 7315, metall@artun.ee

Metallikunsti eriala hõlmab kaht õppetooli: ehtekunst ja sepakunst. Bakalaureuse­ tasemel on ehtekunsti ja sepakunsti õppetoolil integreeritud ühine õppekava, kuid üliõpilaste vastuvõtt toimub siiski kummassegi õppetooli eraldi. Lisaks erialakesksetele ainetele – erialaprojekt, tehnoloogiakursused, eriala ajalugu – on õppekavas ka hulgaliselt üldkunstiaineid. Regulaarselt toimuvad välisõppejõudude meistriklassid ja loengud ning paljude välis­ ülikoolidega toimub üliõpilasvahetus.

GRAAFILINE DISAIN

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, tel 626 7323, graphicdesign@artun.ee, www.graphicdesign.ee

Graafilise disaini erialal õpitakse, kuidas meid ümbritseva maailma sõnumeid nähtavaks teha. Vahendeid, mida selles protsessis kasutatakse, on mitmeid: kiri, märk, värv, pilt, liikuv pilt, kompositsioon jne. Õppeaineid, mida läbi võetakse, on hulgaliselt: joonistamine, fotograafia, disaini ajalugu, tüpograafia, infograafika, korporatiivne identiteet, plakat, veebidisain, raamatukujundus, pre­press tehnoloogia, video jne. Õpime siin mõtlema.

KERAAMIKA

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, tel 626 7346, keraamik@artun.ee

Keraamika osakonnas on võimalik õppida nii bakalaureuse­ kui ka magistriõppele. Olles ainus professionaalsete keraamikute koolitaja Eestis, on osakond lähtunud oma õppetöö läbiviimisel vajadusest anda võimalikult mitmekesist erialast haridust ning soovib arendada igas üliõpilases loovust, iseseisvat mõtlemist, analüüsivõimet, isikupärast käekirja, loomingulist aktiivsust ja erialast profes­ sionaalsust. Bakalaureuseõppe eesmärgiks on anda akadeemilist baasharidust, mis võimaldab professionaalselt tegutseda oma erialal ning luua eeldusi õpingute jätkamiseks magistriõppes. Lõpetanud suudavad tegutseda iseseisvate vabakeraa­ mikutena, eriala õpetajate või disaineritena keraamikatööstuses. Magistriõppe eesmärk on anda erialase ja erialateoreetilise suunitlusega süvaõpet. Magistriõppe lõpetajast saab loovkunstnik, kes on samas suuteline edukalt orienteeruma nii keraamika teoreetilistes probleemides kui ka kaasaja ühiskonna­ ja kunstiprobleemides üldiselt. Ta on võimeline lülituma avalikku kunstiellu ning aktiivse loometöö kõrval valmis tegutsema ka õppejõuna ning omab eeldusi õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

KLAASIKUNST JA -DISAIN

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, tel 626 7320, glass@artun.ee, Töökoda: Raja tn 11a, Tallinn

Klaasikunsti eriala bakalaureuseõppe­kava eesmärk on võimaldada üliõpilasele kolme aasta jooksul tema loomingulist eripära arvestav ja käelisi oskusi arendav koolitus. Olulisel kohal on maailma klaasikunsti minevikus ja tänapäevas orienteerumine, osalemine näitustel, konkurssidel ja kunstisünd­ mustel. Õpetatavate tehnikate lai skaala annab lõpetajale valikuvõimalused – olla vabakutseline loovkunstnik, töötada disainerina klaasitööstuses, luua oma klaasistuudio, kavandada ja teostada vitraaže ja objekte arhitektuursesse konteksti või tegelda teaduslik­praktilise uurimistööga.

MOEDISAIN

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, tel 626 7318, mood@artun.ee

Moedisaini eriala bakalaureuseõpe koosneb teoreetilistest loengutest ning stuudio­ tundidest, mille käigus võetakse läbi kõik valdkonnaga seotud teemad – alates kompo­ sitsioonist ja moejooniste tegemisest kuni stiiliõpetuseni, mis käsitleb moodi ajaloolises kontekstis. Eriala lõpetanust saab moe­ kunstnik­disainer, kes on suuteline töötama mistahes moetööstuse harus. Erialase magistriõppe eesmärk on kaasaegsetele nõuetele vastava moekunstniku kui disainer­ projektijuhi süvendatud koolitamine.

Moedisaini osakonna näitus Est pst 7 III korruse koridoris

NAHAKUNST, AKSESSUAARI- JA KÖITEDISAIN

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, tel 626 7317, nahk@artun.ee

Nahakunsti bakalureuseõppes antakse teoreetilised ja praktilised teadmised põhi­ materjalidest ja nende töötlemisest (nahk ja paber), kompositsiooni ja tehnoloogia (raamatuköide, aksessuaar jt. ruumilised objektid) alustest, lisaks projektigraa­ fika, kirja­, stiili­ ja arvutiõpetus, naha­ ja tarbekunsti ajalugu ning konstrueerimine. Magistriõppe eesmärk on võimaldada üliõpilastele erialase ja erialateoreetilise süvaõppe kaudu täiendav ettevalmistus tööks nahakunsti alal.

TEKSTIILIDISAIN

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, tel 626 7316, tekstiil@artun.ee

Tekstiilidisaini bakalaureuseõppes on erialaste oskuste arendamisel kaks põhilist valdkonda – kangakudumine ja kangatrükkimine; suundadeks rõiva­ ja sisus­ tustekstiilide loomine. Erialaainetes läbitakse erinevaid teemasid materjaliõpetusest etnograafia ja ruumikujunduse printsiipideni. Õppeprojekte juhendavad tekstiiliõppejõudude kõrval ka tuntud ruumikujundajad, disainerid ja moekunstnikud. Lisaks õpitakse kommuni­ katsiooniaineid, disaini ja ettevõtluse aluseid jm. Magistriõppe esmärgiks on süvendada teadmisi disaineri rollist ja arendada erialaseid süvaoskusi.

TOOTEDISAIN

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1, 10143 Tallinn, tel 626 7368, tdisain@artun.ee

Tootedisaini bakalaureusetaseme õppeainete ülesehitus ja professionaalsete juhendajate kaasamine võimaldab igal tudengil arendada oma erialaseid manuaalseid oskusi, täiendada teadmisi kaasaegsetest tootejuhtimise printsiipidest ning toodete turul kehtivatest seaduspärasustest. Lisaks võimaldab osakond tudengitel alates teisest kursusest osaleda reaalsetes projektides, mis toimuvad koostöös Eesti firmadega. Tootedisaini magistriõp­ pekavas on palju rahvusvahelisi projekte välisfirmade, koolide ning uurimiskeskustega.

Vaata kaarti DISAIN suuremalt